👉 Các mẫu truyền thông - Nhà tâm lý học

Mẫu giao tiếp

Các mẫu giao tiếp là các cụm từ được tạo sẵn, tự động tái tạo và các câu trả lời giao tiếp. Hình dạng giao tiếp.

Các mẫu giao tiếp có thể vừa tiêu cực vừa tích cực.

Cũng nhìn

  1. Mẫu giao tiếp tích cực
Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: