👉 Các loại vai trò - Nhà tâm lý học

Các loại vai trò

Các loại vai trò chính là vai trò cá nhân và xã hội.

Vai trò cá nhân, mô hình cá nhân, hình ảnh cá nhân ↑ – một mô hình hành vi của con người mà một người lựa chọn. Nó là một mô hình, trách nhiệm cho việc tạo ra hoặc lựa chọn trong đó được giao cho một người, không giống như vai trò xã hội được giao bởi xã hội. Xem →

Giới tính: vai trò nam và nữ.

Like this post? Please share to your friends:
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: