Tâm lý học của các mối quan hệ - Tự phát triển, cơ quan hệ